Vietnamese Ministry // ministries

Thờ Phượng

Thờ phượng tập trung vào sự tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mọi người cùng dự phần qua sự ca ngợi, dâng hiến, làm chứng, và lắng nghe Lời Chúa để trở nên những sứ giả rao giảng Phúc Âm của Ngài. Mỗi người tập tành đời sống tin kính giống theo tâm tình Chúa Giê-su.


Huấn Luyện

Nhằm mục đích giúp con dân Chúa được tăng trưởng đời linh và trở thành những người biết cách đưa dẫn người khác học biết Chúa Giê-su, tiếp nhận Ngài làm Chúa và Chủ đời sống mình, và từng bước giúp họ tăng trưởng đời linh, trở thành người đào tạo môn đồ.


Thông Công

Mục đích của mối thông công là sự hiệp thông trong tình yêu Cứu Chúa Giê-su với nhau trong Đại Gia Đình Đức Tin. Để kết nối, gây dựng sự hoà hiệp cảm thông yêu thương trong Hội Thánh, thông công giữa các ban ngành cùng góp phần hầu việc Chúa, và thông công với các hội thánh bạn trong vùng. 


Truyền Giáo

Hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Chúa qua công tác truyền bá Phúc Âm để đưa dắt thêm nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa.


Phục Vụ

Sự phục vụ là bằng chứng của một tín nhân năng động. Vì Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta cũng phải yêu thương những người lân cận bằng cách phục vụ nhau trong hội thánh và cộng đồng xã hội.