Vietnamese MINISTRY // history

Hội Thánh Báp Tít Đức Tin có một lịch sử lâu đời bắt đầu từ năm 1960, khởi từ Việt Nam, đất nước chịu ảnh hưởng của Phật Giáo, Khổng Giáo, và đạo ông bà. Hội Thánh Báp Tít Ân Điển tại Sài Gòn được thành lập bởi các giáo sĩ thuộc Giáo Hạt Báp Tít Nam Phương (SBC) tại Việt Nam.

Năm 1968, cô nhi viện Cam Ranh đã được thành lập bởi một hội viên của Hội Thánh Báp Tít Ân Điển, để chăm sóc các em thiếu nhi mồ côi do nơi hoàn cảnh chiến tranh. Chúa đã dùng các vị giáo sĩ và quân đội Mỹ để trợ giúp cho cô nhi viện trong sự chăm sóc các em trong suốt thời gian chiến tranh.

Vào năm 1975 khi đất miền Nam bị mất, trong một chiếc thuyền nhỏ bé Chúa đã dùng để đưa 82 em nhỏ và 15 người lớn vượt biển bình an. Hạt giống Tin Lành đã gieo từ Việt Nam bây giờ vượt qua hàng ngàn dậm để đến Mỹ. Các em cô nhi đến Mỹ, và được sắp xếp ở tại Buckner Home tại thành phố Dallas. Mục sư Nguyễn Xuân Hà, trước là giám đốc cô nhi viện Cam Ranh và cùng đi trong chuyến vượt biển, được Giáo Hội Báp Tít Nam Phương bổ nhiệm làm Giáo Sĩ nội địa tại lo cho đồng bào Việt Nam tại Texas.

Năm 1978, Hội Thánh East Grand Baptist tại Dallas đã cho mượn cơ sở để Hội Thánh Báp Tít Đức Tin nhóm thờ phượng. Đa số các tín hữu lúc ban đầu vốn từ vịnh Cam Ranh.

Vào tháng 8 năm 1987, Hội Thánh Báp Tít Đức được chính thức đăng ký, và Mục sư Nguyễn Xuân Hà bổ nhiệm làm Mục sư quản nhiệm. Vào tháng 12 năm 1987, Hội Thánh mua cơ sở tại 11312 Shiloh Rd từ viện thần học DTS – đây là cơ sở mà hiện nay chúng ta đang nhóm thờ phượng. Hội Thánh Báp Tít Đức Tin là Hội Thánh của người Việt đầu tiên tại thành phố Dallas.

Vào tháng 8 năm 1990, Hội Thánh Báp Tít Đức Tin chính thức gia nhập Dallas Baptist Convention, và Southern Baptist Convention. Vào ngày 29, tháng 3 năm 1992, Hội Thánh đã trả hết tiền vay mua cơ sở lúc ban đầu.

Trong khoảng thời gian 1987 – 1994, bên cạnh cố Mục sư Nguyễn Xuân Hà, Chúa dã kêu gọi giáo sĩ Jim Gayle, quí Mục sư Bùi Quỳnh Giao (mục vụ Anh Ngữ), mục sư Thắng Cope (mục vụ Anh Ngữ), Mục sư Nguyễn Anh Tuấn, Mục sư Bùi Thế Hiền. Chúng ta cám ơn Chúa, và ghi ân những tôi tớ Chúa đã trung tín hầu việc Chúa.

Năm 1994 vì lúc do sức khỏe suy yếu, Mục sư Nguyễn Xuân Hà và ban chấp hành lúc bấy giờ đã mời Mục sư Nguyễn Văn Huệ đến để chủ tọa Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Văn Huệ làm quản nhiệm tại Hội Thánh cho đến năm 2011 thì Chúa kêu gọi để đi truyền giáo trọn thời gian. Trong suốt 16 năm Đức Chúa Trời ban phước thật nhiều cho Hội Thánh qua các tôi tớ Chúa, trong đó có Mục sư Jim Klassen, Mục sư Võ Ngọc Triển (mục vụ gia đình 2007 – 2012), Mục sư James Foo (mục vụ Anh Ngữ), Mục sư Dan Ha (mục vụ thiếu nhi), và chấp sự Đỗ Sĩ Nghị (mục vụ Anh Ngữ).

Kể từ năm 2011 thì Hội Thánh không có Mục sư quản nhiệm. Dầu vậy Chúa vẫn cho Hội Thánh có sự thờ phượng trung tín, giữ những sinh hoạt thông công. Hội Thánh có mời Mục sư Lê Thành Nhơn làm quản nhiệm lâm thời trong năm 2012.

Sau gần 3 năm cầu nguyện và tìm kiếm Mục sư quản nhiệm, Hội Thánh vui mừng tạ ơn Chúa có kêu gọi Mục sư Lê Hồng Phúc nhận lời mời làm Mục sư quản nhiệm từ tháng 7 năm 2014 cho đến ngày hôm nay.

Tháng 9, 2014 Hội Thánh mời cô Betty Nguyễn, tốt nghiệp Cao Học Âm Nhạc tại chủng viện Southwestern Baptist, phụ trách mục vụ Âm Nhạc.

Tháng 4, năm 2016 Mục sư Huỳnh Trần Linh nhận lời mời lo cho mục vụ Anh Ngữ. Mục sư Huỳnh Trần Linh nguyên là Mục sư Anh Ngữ, và tốt nghiệp chương trình Cao Học tại chủng viện Fuller.

Tháng 1, năm 2019 cô Ngân Hà nhận lời mời lo cho mục vụ thiếu nhi – Children’s Ministry Director.

Chúa ban phước cho Hội Thánh xây được 3 cơ sở từ tháng 10, 1997 đến tháng 9 2010: ngôi thánh đường chánh, phòng nhóm cho mục vụ Anh Ngữ và các lớp học, phòng ăn và sinh hoạt thể thao. Vào tháng 10 2016, Hội Thánh đã trả dứt hết nợ cho cả 3 cơ sở.

Qua những năm tháng thăng trầm, Hội Thánh đã xây dựng trên nền tảng Đức Tin, và dự phần gây dựng nâng đỡ cho nhiều gia đình, cùng các con cái Chúa.

Nguyện xin ơn phước Chúa ban trên Hội Thánh, để Hội Thánh gây dựng và để lại di sản Đức Tin cho các thế hệ mai sau.