Tin Lành Là Gì?

Từ “Tin Lành” có nghĩa là "Tin Mừng" đề cập đến câu chuyện về sự ra đời, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su kêu gọi mọi người ăn năn và tin nhận “Tin Lành” để nhận được sự sống đời đời trong Thiên Đàng của Ngài.

Điều Chúng Tôi Tin

Về Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể cả Vũ trụ. Ngài là Đấng hằng hữu trong Ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng quyền, đồng đẳng và hiệp thành một Đức Chúa Trời.

VỀ CHÚA GIÊ-SU CHRIST

Chúa Giê-su Christ là Con Đức Chúa Trời. Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Ngài đã sống một đời sống vô tội và đã hy sinh chính mình như là một sinh tế toàn vẹn cho tất cả chúng ta bằng cách chết trên cây thập tự. Sau ba ngày Ngài từ kẻ chết sống lại để bày tỏ quyền năng Ngài cao cả trên tội lỗi và sự chết. Ngài thăng thiên về thiên đàng vinh hiển và Ngài sẽ trở lại để cai trị như là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.

VỀ ĐỨC THÁNH LINH

Đức Thánh Linh ngang hàng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài đang hiện diện khắp thế giới để khiến người ta ý thức nhu cầu về Chúa Giê-su Christ. Ngài cũng sống trong lòng mỗi người tin thờ Chúa từ khi người đó được cứu rỗi. Ngài ban quyền năng để người tin Chúa sống đạo và hiểu những lẽ thật thuộc linh. Ngài cũng hướng dẫn họ làm điều đúng. Người tin Chúa tìm sự hướng dẫn và điều khiển của Ngài trong đời sống mỗi ngày.

VỀ LOÀI NGƯỜI

Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh thiêng liêng của Ngài; có bản chất giống như Ngài. Chúng ta là đối tượng cao cả nhất trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mặc dầu loài người có tiềm năng lớng để thành người tốt, chúng ta đã mắc tội do thái độ bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời. Thái độ này phân cách chúng ta với Chúa.

VỀ SỰ CỨU RỖI

Sự cứu rỗi là món quà Chúa ban cho loài người. Chúng ta không thể nào tự sức giải quyết vấn đề tội lỗi của mình bằng việc tu sửa hay làm lành. Phương cách duy nhất để được cứu vớt khỏi áng phạt tội lỗi là tin cậy Chúa Giê-su để được Đức Chúa Trời tha tội. Sự sống đời đời bắt đầu ngay lúc chúng ta lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-su Christ vào đời sống chúng ta.

VỀ KINH THÁNH

Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại. Kinh thánh được viết ra bởi những con người được Đức Thánh Linh hướng dẫn cách siêu nhiên. Đây là nguồn lẽ thật tối thượng để người theo Chúa tin và sống. Vì Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, nên những lẽ thật của Kinh Thánh không thể sai lầm.

VỀ CÕI VĨNH CỮU

Tất cả chúng ta đều được dựng nên để sống đời đời. Chúng ta bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi hoặc chúng ta sẽ đoàn tụ mãi mãi với Đức Chúa Trời nhờ sự tha tội và sự cứu rỗi Chúa ban. Nơi đời đời phân cách khỏi Đức Chúa Trời được gọi là Địa Ngục. Nơi đoàn tụ và sống đời đời với Chúa được gọi là Thiên Đàng.

VỀ SỰ BẢO ĐẢM ĐƯỢC CỨU RỖI

Vì cớ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Đức Chúa Giê-su Christ, cho nên người tin Chúa có sự bảo đảm được cứu rỗi cho đến đời đời. Sự cứu rỗi được bảo tồn nhờ ân điển và quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không phải do nổ lực bản thân của người tin Chúa. Chính nhờ ân điển và quyền phép giữ gìn của Đức Chúa Trời mà chúng ta có được sự bảo đảm này.